FRESH - Profesjonalne usługi porządkowe dla przemysłu i logistyki

Szanowni Państwo

jeśli to czy­ta­cie to ozna­cza, że poświę­ca­cie swój czas i uwagę na zapo­zna­nie się naszą ofertą. Dzię­ku­jemy za ten czas i za to, że w ten spo­sób wspie­ra­cie Pań­stwo pol­skie firmy rodzinne. Zau­fa­nie Klien­tów zdo­by­li­śmy kie­ru­jąc naszą ener­gię na wysoką jakość świad­czo­nych usług. Wyróż­nia nas szybki czas reak­cji, wysoki poziom etyki w bizne­sie i kul­tury pracy. Zaw­sze oso­bi­ście spo­ty­kamy się z Klien­tem by podzie­lić się naszą wie­dzą i doświad­cze­niem w dobo­rze naj­lep­szego roz­wią­za­nia. Naszym celem jest stwo­rze­nie z naszymi Part­ne­rami bizne­so­wymi rela­cji opar­tych na wza­jem­nym zaufa­niu, sza­cunku i pro­fe­sjo­na­li­zmie. Chcemy stać się naj­bar­dziej pre­sti­żową firmą usłu­gową na rynku, która łączy biznes z ini­cja­ty­wami poma­ga­ją­cymi ludziom popra­wić jakość ich życia. Wycho­dzimy naprze­ciw ocze­ki­wa­niom każ­dego z Klien­tów, zapew­nia­jąc pro­fe­sjo­nalną i kom­plek­sową obsługę. War­szawa i woje­wódz­two mazo­wiec­kie to główny obszar naszej dzia­łal­no­ści. Firma sprzą­ta­jąca FRESH zapra­sza do współ­pracy.

Szanowni Państwo
PLANOWANIE I NADZÓR

PLANOWANIE I NADZÓR

Osobiście spotykamy się z Klientem, w celu ustalenia szczegółów współpracy i wyznaczenia osoby do kontaktów z nami.

Dobieramy odpowiednią technologię dopasowaną do potrzeb zamawiającego: profesjonalnego sprzętu, środków chemicznych, środków higienicznych.

W każdej chwili możemy wprowadzić nowe rozwiązania i zaktualizować harmonogram pracy.

Stały kontakt mailowy i telefoniczny służący do zachowania najwyższej jakości wykonywanych usług.

Wyrywkowo sprawdzamy jakość usługi, kontrolując dany obiekt.

Wszystkie dodatkowe prace są realizowane po uprzednim zleceniu mailowym.

Zgodnie z potrzebami Klienta tworzymy harmonogram pracy, który po realizacji usługi jest każdorazowo podpisywany przez osobę wyznaczoną z Państwa strony. Protokoły odbioru służą do zapewniania Państwu satysfakcji i pewności, że usługa została wykonana należycie.

BEZPIECZEŃSTWO i PROFESJONALIZM

BEZPIECZEŃSTWO i PROFESJONALIZM

Nasz wykwalifikowany personel jest ubrany w jednolite stroje, posiada wszystkie obowiązkowe szkolenia niezbędne do wykonania usługi.

Posiadamy polisę ubezpieczeniową WARTA EKSTRABIZNES PLUS. OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia wraz z odpowiedzialnością za produkt i wykonaną usługę, szkody w rzeczach pod kontrolą, w pieczy lub dozorem, szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close